1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w aplikacji BMS LOKALIZATOR (dalej „Aplikacja”) jest Over Cloud sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora: ul. Konstantynowska 34, 94-303 Łódź; e-mail: pomoc@over-cloud.pl.

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

 

 1. Cele przetwarzania danych i działanie Aplikacji.

Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania danych osobowych innych niż login (którym jest adres email użytkownika) i hasło używane w aplikacji i systemie BMS – Business Management System (dalej „BMS”). Aplikacja stanowi jedynie dodatkowe narzędzie uzupełniające korzystanie przez użytkownika z BMS. Bez dostępu nadanego w ramach posiadanego konta w BMS nie jest możliwe korzystanie z Aplikacji.

Przetwarzanie pozycji użytkownika (geolokalizowanie go) odbywa się w celu raportowania realizacji obowiązków służbowych użytkownika wobec swojego pracodawcy i odbywa się w następujący sposób:

  1. Po zalogowaniu do Aplikacji użytkownik jest pytany o zezwolenie na używanie i zapisywanie jego pozycji (geolokalizowanie go).
  2. Po udzieleniu zgody na używanie i zapisywanie lokalizacji Aplikacja z określoną częstotliwością wysyła do systemu zewnętrznego (BMS) informacje o długości i szerokości geograficznej danego użytkownika w celu zlokalizowania go na mapie.
  3. Śledzenie użytkownika działa w tle, aplikacja nie musi być uruchomiona.
  4. Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć śledzenie w aplikacji poprzez kliknięcie przycisku „wyloguj się”.

 

 1. Podanie danych osobowych.

Poza zalogowaniem się do Aplikacji unikalnym loginem (mailem) i hasłem, podanie innych danych osobowych nie jest wymagane do korzystania z Aplikacji.

 

 1. Profilowanie

Aplikacja nie służy do profilowania użytkowników.

 

 1. Kontakt z Użytkownikiem lub Klientem.

Podanie przy rejestracji w BMS danych kontaktowych, w szczególności adresu email i numeru telefonu, upoważnia Administratora do komunikowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem tych kanałów komunikacji w związku z realizowaną usługą.

Upoważnienie to nie obejmuje treści marketingowych i informacji handlowych, do których przesyłania za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej wymagana jest odrębna zgoda.

 

 1. Polityka Cookies.

Aplikacja nie używa plików cookies.

 

 1. Okres przetwarzania danych.

Dane przetwarzane w związku z:

 • prowadzeniem kontaktu w związku ze świadczoną usługą – będą przechowywane przez czas świadczenia usługi/obowiązywania Umowy;
 • prowadzeniem statystyk – będą przechowywane przez czas obowiązywania Umowy.

Po upływie okresów określonych powyżej dane osobowe będą zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby fizycznej lub usuwane przez Administratora, chyba że ich dalsze przetwarzanie, w szczególności przechowywanie, jest niezbędne w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub odbywa się na polecenie uprawnionego organu.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych są:

 • Podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia określonych w umowie usług np. usług przechowywania danych (hosting), usług związanych z ochroną danych osobowych.
 • Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. uprawnione urzędy). Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach Aplikacji ma prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania lub uzupełnienia danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • do przenoszenia danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres korespondencyjny administratora z dopiskiem „IOD” lub na adres e-mail: iod@over-cloud.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych, w szczególności w związku ze skorzystaniem z praw opisanych w ust. 9 powyżej.